Tuesday, October 4, 2011

Shizuoka Semi

Giấy cực mỏng, ve sầu, Như Thị Duyên và màu acrylic


No comments:

Post a Comment