Saturday, October 1, 2011

Ve giấy

Tĩnh Cương kim thiền
(Shizuoka Cicada)

Gấp từ 01 tờ giấy vuông 25x25 (cm)

Đản sanhThành hình
No comments:

Post a Comment