Friday, September 2, 2011

Video cổ văn

Update loạt dạy cổ văn của cô giáo Chika trên Youtube.
Cô giáo xinh, dạy hay, dễ hiểu


http://www.youtube.com/watch?v=0f18lJACWB8


No comments:

Post a Comment