Thursday, April 12, 2012

Ai Biết Xin Chỉ Giúp

Xem clip này trên Youtube từ 4 năm trước.
Bất ngờ về sự tồn tại của nó.
Từ đó luôn tìm kiếm thông tin, nhưng vô vọng...
Nay lôi file đã tải trong máy từ 4 năm trước, làm sub và đi bêu rếu khắp nơi, hy vọng sẽ được cao nhân giúp đỡ...

No comments:

Post a Comment