Sunday, July 10, 2011

Tận diệt pháp

滅却の法 Metsukyaku no hō

手、足、いずれか斬り取らば Te, asi, izure kiri toraba
今ぞまさしく、とどめの時。 Imazo masasiku, todome no toki.
その身の間近に近寄りて Sono mi no madika ni tikayorite
確かなる死をこそもたらさん。 Tasikanaru si wo koso motarasan
業深き邪悪の者共 Gyō fukaki jaaku no mono domo
手足失せるも戦い止めず。 Shusoku useru mo tatakai tomezu.
手負いの者、時として常より危うし。 Teoi no mono, toki tosite tune yori ayausi.
されば忍者よ Sareba Ninja yo
者共に安寧を与えるべし。 Mono domo ni annei wo ataeru besi.
これ、滅却のことわりと知れ。 Kore, metukyaku no kotowari to sire.
すなわち「滅却の法」を修めん。 Sunawati "metukyaku no hō" wo osamen.

No comments:

Post a Comment